Windykacja należności

Spółka Wodno-Ściekowa Miasta i Gminy w Nowogrodzie Bobrzańskim,

za zrealizowane usługi, a nie opłacone w wyznaczonym terminie nalicza

ustawowe odsetki i koszty upomnienia w wysokości 16 zł

tytułem odszkodowania za rzeczywiście poniesione koszty

(wystawieniem wezwania i wysyłką do odbiorcy).

(art. 471 ustawy Kodeks Cywilny oraz kalkulacja wewnętrzna).

Spółka może zaprzestać dostawy wody w przypadku, gdy odbiorca usług

nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe,

pomimo otrzymania upomnienia,

oraz zawiadomienia o zamiarze odcięcia dostawy wody.

W przypadku gdy zaległa należność nie została wpłacona w wyznaczonym terminie,

Spółka kieruje sprawę zadłużenia na drogę postępowania sądowego.